TANGRAM Architekten | Duurzaam balans

Duurzaam balans

Een goede balans in het functioneren van de stad kan alleen tot stand komen bij een juiste mix van sociale, economische en fysieke componenten. Hieronder vallen elementen als gezondheid, levensvaardigheden, educatie, toegang tot de arbeidsmarkt en inkomen. Uiteindelijk wordt het duurzame urbane leven gefaciliteerd door de fysieke opbouw van de stedelijke ruimte, gebouwen en infrastructuur. Het duurzame, fysieke aspect betreft het uiteindelijke bouwen van gebouwen en infrastructuur, en kent vele variabelen: tijd (flexibiliteit en adaptatie), materiaal (toepassing, verwerving, transport, hergebruik of afbreekbaarheid), energie (verbruik, opwekking en opslag), ecologie (toegevoegde waarde aan ecosystemen), en het verstandig gebruik van de beschikbare ruimte – wereldwijd een schaarser wordend goed.

Een heldere visie op de toekomstige uitbreiding van onze gebouwenvoorraad, dus naast het ‘hoe’ ook het ‘waar’, is dan ook onmisbaar om tot werkelijk duurzame oplossingen te komen. Concentratie van het bouwvolume is vanuit deze invalshoek de enige weg. Tot slot spelen appreciatie en binding een rol in de juiste balans, als ‘zachte’ factoren die bepalen of de stadsbewoner een omgeving in stand wil houden – wat in belangrijke mate de duurzaamheid bepaalt. Bij deze terug op de agenda: ruimtelijke kwaliteit en esthetica – en de rol van de stedelijk ontwerper.