Locatie

Amsterdam West

omschrijving

Stedenbouwkundig studie en architectonisch schetsontwerp

opdrachtgever

MRP Projectontwikkeling

Studie

2020-2022

Van tuinwijk naar parkstad

Amsterdam Nieuw West is een omgeving met problemen. Stedelijke vernieuwing is gestagneerd. Er is weinig werkgelegenheid in buurt.( helft van het gemiddelde van Adam).Slechte gezondheid, eenzaamheid, taalachterstand, leefbaarheid en veiligheid zijn een probleem. Het woningbestand is gedateerd en eenzijdig.

Het deel ‘De Punt’ is een van de ergste plekken- een prikkelarme buurt waar weinig is te beleven en tegelijk veel overlast bestaat. Nodig is in deze buurt een  social uplift . In de ‘gebiedsagenda Osdorp’ beschrijft de gemeente Amsterdam problemen en kansen, leidend tot doelstellingen als  verscheidenheid aan woon-werkmilieus met een sterke groen- en waterstructuur, groei van werkgelegenheid, leren en innoveren, nieuwe ondernemers, intensivering van de verbinding met stad. Er zijn ook belangrijke kwaliteiten zoals  de gunstige ligging t.o.v. Schiphol, de havens, de ring en het centrum van Amsterdam. Er is een goede basis van openbaar vervoer. Er ligt een groen- en waterstructuur. Bij het toekomstig doortrekken van de tram tot Schiphol krijgt deze plek nog meer potentie. Kansen te over.

 

Nodig is een omgeving die een ander stedelijk leven faciliteert en aantrekkelijk wordt voor meerdere doelgroepen- in de verwachting het gemiddelde mee omhoog te trekken.

De centrale ligging van het Dijkgraafplein legitimeert een voor de wijk bijzondere invulling met een dominante rol en uitstraling, met een programma dat uitstijgt boven de plek alleen en wonen alleen. Nodig is een functiecombinatie van wonen- met voorzieningen voor deze plek- om als aanjager te kunnen dienen van de noodzakelijke wijkverbetering. In deze studie is voorzien in deze transitie met een uitgebreid programma zoals een gezondheidscentrum gekoppeld aan ( deel indoor-) sportvoorzieningen, een buitenzwembad, een horecafunctie en verschillende werk- en winkelruimten. Daarboven is een groot programma aan woningen geprojecteerd in alle categorieën, inclusief zorgwonen met relatie naar het toekomstig naastgelegen zorggebouw van Cordaan.  De haalbaarheid van dit pakket aan functies wordt mede bereikt door een sterke intensivering en stapeling van alle functies, met water en groen als belangrijke dragers. Nieuw West: van Tuinstad naar Parkstad.