Privacy statement

COMPACT AND SMART

PRIVACY VERKLARING TANGRAM ARCHITEKTEN

Tangram Architekten verwerkt en beschermt de persoonsgegevens van onze relaties volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen en bewaren persoonsgegevens voor zakelijke communicatie en om te kunnen voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Het gaat daarbij uitsluitend om gegevens die onze relaties aan ons verstrekken of die
via openbare bronnen zoals de website of sociale media van een relatie verkrijgbaar zijn. Tangram Architekten verwerkt in eigen beheer en handmatig zakelijke gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geslacht en functie ten behoeve van ons relatie-adressenbestand. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de relatie en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Toelichting

DOEL GEGEVENS

• Om een zakelijke relatie aan te gaan
• Om een overeenkomst uit te voeren
Als wij werkzaamheden voor of met u verrichten, dan verwerken wij persoonsgegevens om deze
opdracht te kunnen uitvoeren.
• Om samen te kunnen werken met derden
Voor de uitvoering van onze diensten en werken is het noodzakelijk om samen te werken met derden,
zoals overheden, overige adviseurs, aannemers, leveranciers etc.. De grondslag voor het delen van
gegevens met deze partijen is de uitvoering van onze overeenkomst of een wettelijke verplichting. In
de gevallen waarin wij gegevens willen delen zonder één van deze grondslagen, zullen wij om uw
toestemming vragen.
• Om ons aan de wet te houden
De gegevens kunnen worden gedeeld met een accountant, administratiekantoor etc. of op aanvraag
met de belastingdienst.
• Voor uitvoering van bedrijfsprocessen, relatiebeheer en archivering
• Voor het versturen van onze nieuwsbrief
• Analytics
Statistische gegevens verzameld via onze website of sociale media accounts zijn nooit rechtstreeks herleidbaar tot een persoon.

TERMIJN OPSLAG

• Contact Uw persoonsgegevens die via openbare bronnen zoals websites en sociale media toegankelijk
zijn kunnen door ons voor langere tijd worden bewaard.
• Documenten Zullen wij niet niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het uitoefenen van de
opdracht en een termijn van 7 jaar* daarna, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling of
overeenkomst uw gegevens langer moet bewaren.
• E-mail Uw e-mails worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitoefenen van de
opdracht en een termijn van 7 jaar* daarna, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling of
overeenkomst uw gegevens langer moet bewaren.
• Nieuwsbrief Uw naam en e-mailadres worden opgeslagen voor onbepaalde tijd. Op het moment dat u
zich uitschrijft zullen deze gegevens worden verwijderd.
Privacyverklaring Tangram Architekten 29 augustus 2018 2 / 2
* Een termijn van 5 jaar, na beëindiging opdracht, komt overeen met de bewaarplicht conform de DNR 2011
(rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011). In Nederland bedraagt de
wettelijke bewaartermijn in de meeste gevallen 7 tot 10 jaar.

UW RECHTEN

• Recht op inzage U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij bewaren. Dit
kunt u doen door ons een e-mail te sturen of te bellen. Als wij ons er van vergewist hebben dat wij
inderdaad met u te maken hebben, dan zullen wij deze gegevens verstrekken.
• Recht op rectificatie U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen. De gegevens voor de
nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief.
• Recht op overdracht: Mocht u uw gegevens (die Tangram Architekten in bezit heeft) nodig hebben
voor een andere partij, dan kunt u deze opvragen.
• Recht op het wissen van gegevens Wilt u niet langer dat wij uw gegevens bewaren, dan heeft u het
recht om uw gegevens te laten wissen.
• Recht op het indienen van een klacht Tangram Architekten zal ten alle tijden willen meewerken om
een klacht inzake uw privacy op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wilt u niet dat Tangram Architekten uw gegevens gebruikt?
Dan heeft u het recht op het stoppen van gebruik van uw persoonsgegevens.
Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten, dan kunt u contact opnemen via privacy@tangramarchitekten.nl