OVER

OVER TANGRAM

TANGRAM architectuur en stedelijk landschap is in 1990 opgericht door Charlotte ten Dijke en Bart Mispelblom Beyer. Zij staan bekend om hun inventieve stedelijke verdichtingsprojecten. In 1989 wonnen ze met een innovatief nomadisch woonproject de prestigieuze ontwerpwedstrijd Europan 1, voor jonge architecten. Dat werd het startpunt van hun gezamenlijke bureau.

Al vanaf de oprichting houdt TANGRAM zich bezig met architectuur, stedenbouw en onderzoek. Thema’s die tegenwoordig steeds vaker op de agenda staan zitten verankerd in het DNA van het bureau: stedelijke verdichting, de vele dimensies van duurzaamheid, de leefbare en groene stad, gemengd gebruik, flexibiliteit (aanpasbaarheid), gezonde gebiedsontwikkeling en de cruciale relatie tussen gebouwen en open ruimte.
Door de gedrevenheid en passie van Charlotte en Bart heeft het bureau zich steeds verder gespecialiseerd in ‘puzzelen’, ofwel intelligent intensiveren (stedelijke verdichting). Met die kwaliteit weten ze veel te realiseren, zelfs op de meest onmogelijke locaties.
Vandaar de naam TANGRAM, afgeleid van de Chinese puzzel (tangram) die uit 7 stukjes (tans) bestaat en waarmee een oneindig aantal vormen kan worden gemaakt.

 

De interessantste oplossingen liggen in het overgangsgebied
stedenbouw – architectuur

De gebouwde omgeving komt tot leven op de drempel van verschillende schalen: het stedelijke, het stedelijk landschap (straten, hoven, pleinen) en de architectuur van de aangrenzende gebouwen. Zodra de stedelijke en gebouwfuncties op een goede manier zijn verbonden, kan de stad op verschillende sociale niveaus functioneren.

INTELLIGENT INTENSIFEREN

De komende decennia wordt de wereld geconfronteerd met een verdichting van 7 naar 8,5 tot 9 miljard mensen in 2030. Dit houdt in dat er iedere dag 1 miljoen mensen bijkomen, op zoek naar een plek om te wonen. Dit gaat ook aan Nederland niet voorbij. Voor de toekomstige generaties ligt er dus een belangrijke taak om op een verantwoordelijke manier te verstedelijken.

CONTRAST IS ESSENTIEEL

Het vervagen van grenzen tussen bebouwd en onbebouwd gebied leidt tot een rafeligheid die maar al te vaak ontaardt in rommeligheid en onduidelijkheid. Door het ontwikkelen van sterkere contrasten, tussen dichte bebouwing en duidelijk begrensde openbare ruimte binnen het stedelijk weefsel en de onbegrensde ruimte daar weer buiten, kunnen hoogwaardigere en uitgesprokenere kwaliteiten worden bereikt.

GROEN EN WATER IN DE VERDICHTE STAD

De stad is een gelaagd systeem dat bestaat uit ruimtelijke componenten zoals morfologie, infrastructuur, structuren van groen en water, naast sociaal-economische lagen zoals bevolkingsopbouw, inkomens- en opleidingsniveau en eigendomsverhoudingen.
Juist in een dicht bebouwde omgeving is voor de ruimtelijke lagen een sleutelrol voor water en groen weggelegd, op alle schaalniveaus van de omgeving.

ONZE

FILOSOFIE

DUURZAME BALANS

Een goede balans in het functioneren van de stad kan alleen tot stand komen bij een juiste mix van sociale, economische en fysieke componenten. Hieronder vallen elementen als gezondheid, levensvaardigheden, educatie, toegang tot de arbeidsmarkt en inkomen. Uiteindelijk wordt het duurzame urbane leven gefaciliteerd door de fysieke opbouw van de stedelijke ruimte, gebouwen en infrastructuur.

BETEKENISVOLLE LEEGTE

De enige oplossing voor de toenemende vraag naar huisvesting is om het stedelijk weefsel te verdichten. Een nachtmerrie? Integendeel. Een hoogwaardige verdichte stad is zeer goed mogelijk als het ontwerp inspeelt op de diffuse grensvlak tussen stedenbouw en architectuur.

TOP DOWN EN BOTTUM UP

In Nederland zijn 1 miljoen nieuwe woningen nodig tot 2030, vooral in de Randstad. Dat betekent ca. 45 miljoen m2 toevoeging aan de voorraad in korte tijd. En dat is een voorzichtige schatting. Het overgrote deel van deze productie moet plaatsvinden binnen de grenzen van de bestaande stad om het open land te bewaren (voor belangrijke andere functies dan wonen). Dit is een grote en complexe opgave die vraagt om sterke regie van bovenaf (overheid), beleid met visie. De uitvoering moet gericht zijn op top down én bottom up initiatieven.

ONTWERPEN MET WATER

Water is in toenemende mate bepalende factor in de gebouwde omgeving. In Nederland zijn water, stedenbouw en architectuur van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bouwen in, op, of in de buurt van water is dan ook een vanzelfsprekendheid. In een tijdperk van zeespiegelstijging en toenemende regenval, wordt ontwerpen mét water – in plaats van tégen – wereldwijd een nieuw dominant ontwerpthema.