Over TANGRAM

TANGRAM werd opgericht door Charlotte ten Dijke en Bart Mispelblom Beyer na het winnen van EUROPAN 1, in 1990. Vanaf haar oprichting houdt TANGRAM zich bezig met zowel architectuur, landschap en stedenbouw én onderzoek naar nieuwe typologieën en oplossingen voor ons volle land. Thema’s die tegenwoordig steeds vaker op de agenda staan zitten verankerd in het DNA van het bureau: stedelijke verdichting, de vele dimensies van duurzaamheid, de leefbare en groene stad, gemengd gebruik, flexibiliteit en aanpasbaarheid, gezonde gebiedsontwikkeling en de cruciale relatie tussen gebouwen en open ruimte. Door de gedrevenheid en passie van Charlotte en Bart heeft het bureau zich steeds verder gespecialiseerd in ‘puzzelen’, ofwel intelligent intensiveren (stedelijke verdichting). Met die kwaliteit weten ze veel te realiseren, zelfs op de meest onmogelijke locaties. Vandaar de naam TANGRAM, afgeleid van de Chinese puzzel (tangram) die uit 7 stukjes (tans) bestaat en waarmee een oneindig aantal vormen kan worden gemaakt.

Charlotte Ten Dijke

Charlotte is lid van het Space & Habitat Forum van milieugroep Stichting Natuur en Milieu. Ze was lid van de commissie Welstand en Monumenten in Utrecht en Leidsche Rijn, een functie die ze nu nog bekleedt in Amsterdam. Ze zat ook in het bestuur van Architectuur Lokaal.

“Op het werk ben ik enorm gefocust op een opdracht. Maar ook thuis gaat het denken over een ontwerp of een slimme oplossing vaak verder. Dat komt omdat Bart en ik niet alleen samen een bureau runnen maar tevens levenspartner zijn, dan houdt het nooit echt op. Dit resulteert vaak in lange gesprekken over architectuur, of speciale oplossingen voor een moeilijk probleem. We kunnen elkaar hierin echt versterken. Om mijn hoofd leeg te maken, rij ik graag een paar keer per week op mijn Friese merrie.”

 

 

Bart Mispelblom Beyer

Bart is lid geweest van verschillende gemeentelijke ontwerpcommissies en is voorzitter van het Go Dutch Consortium, een samensmelting van Nederlandse bureau’s die hun krachten bundelen om te werken aan projecten in de Verenigde Staten. Als onderdeel van het uitwisselingsprogramma Go Dutch werd hij in 2014 gasthoogleraar aan het College of Agriculture, Urban Sustainability and Environmental Sciences (CAUSES) van de University of the District of Columbia, Verenigde Staten

Een gebouw moet aantrekkelijk zijn in de breedste zin van het woord. Voor eigenaren, gebruikers en buurt. Dat is onze inzet. Tijdens het ontwikkelproces verken ik graag de grenzen van wat mogelijk is: de locatie, de regelgeving en wat is politiek en sociaal haalbaar. Het goed functioneren van de stad vind ik erg belangrijk. Een stad is zoveel meer dan een verzameling gebouwen en openbare ruimte. Waar je woont, werkt of verblijft: het moet altijd een warme, veilige en duurzame plek zijn. Hoewel ik me op de stad concentreer, vind ik het heerlijk om te ontspannen in de bergen. De rust, harmonie en natuurlijkheid die je ervaart tijdens een bergwandeling … we proberen dat gevoel over te brengen in onze gebouwen.

Natuurlijk is dit alles alleen mogelijk met de hulp van onze geweldige medewerkers.

 

Missie

Met ons werk willen wij bijdragen aan de ontwikkelingen van duurzame, bloeiende stedelijke gemeenschappen middels ontwerp en realisatie van intelligente gebouwen en gebalanceerde stedelijke ruimen, gebasseerd op intergratie van fysieke, sociaal / culturele en economische elementen in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.
woongebouw Rhapsody in West, Amsterdam

Visie

Bloeiende stedelijk gemeenschappen kunnen alleen worden bereikt met duurzame kwaliteit: Bouwwerken die lang mee gaan, doordat ze hoge gebruikerswaarde hebben en aanpasbaar zijn, een positieve bijdrage leveren aan de verdichte stad, weinig (vernieuwbare) energie gebruiken, natuur toelaten in de verstedelijk omgeving en toch betaalbaar zijn. Deze toegevoegde waarde moeten worden waargemaakt met slimme en toekomstgerichte ontwerpen.

Eindhoven, ontwerpstudie Stad van de Toekomst

ONZE FILOSOFIE

De gouden driehoek van duurzaamheid

 

Duurzaamheid lijkt verworden te zijn tot een containerbegrip. Niets is minder onterecht: het is een zeer belangrijk onderwerp. Het moet echter meer eenduidig zijn wat ermee bedoeld wordt. Het begrip heeft vele kanten- en alleen als die alle worden ingevuld kan er sprake zijn van een werkelijk duurzame oplossing. Meestal denkt men aan fysieke duurzaamheid: circulaire materiaaltoepassingen , een gunstige energiebalans, inpassing in ecologische zones met water en groen ook in de volle stad, gunstig gebruik van schaarse ruimte in het algemeen. Aanpasbaarheid en flexibiliteit zijn hierbij essentiële eigenschappen voor een lang gebruik. Maar al voldoet een nieuw gebouw aan deze eisen- daarmee is duurzaam gebruik niet gewaarborgd. Zachte , socioculturele factoren zijn daarvoor evenzeer bepalend : gemeenschapsgevoel en rentmeesterschap, historische binding  en waardering. Dat laatste hangt direct samen met esthetica: waar we van houden, dat onderhouden wij. Tot slot functioneert niets als het niet haalbaar en betaalbaar is voor de gebruikers voor wie het bedoeld is.

Duurzame

balans

Een goede balans in het functioneren van de stad kan alleen tot stand komen bij een juiste mix van sociale, economische en fysieke componenten. Hieronder vallen elementen als gezondheid, levensvaardigheden, educatie, toegang tot de arbeidsmarkt en inkomen. Uiteindelijk wordt het duurzame urbane leven gefaciliteerd door de fysieke opbouw van de stedelijke ruimte, gebouwen en infrastructuur

Betekenisvolle leegte

De enige oplossing voor de toenemende vraag naar huisvesting is om het stedelijk weefsel te verdichten. Een nachtmerrie? Integendeel. Een hoogwaardige verdichte stad is zeer goed mogelijk als het ontwerp inspeelt op de diffuse grensvlak tussen stedenbouw en architectuur. De ruimte tussen de gebouwen is evenzeer een ontwerpopgave en kan veel betekenis krijgen als stedelijke kamers voor sociaal contact.

Intelligent intensiveren

De komende decennia wordt de wereld geconfronteerd met een verdichting van 7 naar 8,5 tot 9 miljard mensen in 2050. Dit houdt in dat er wereldwijd iedere dag 1 miljoen mensen bijkomen, op zoek naar een plek om te wonen. Dit gaat ook aan Nederland niet voorbij. De ruimteclaims zijn groter dan land beschikbaar is. Voor de toekomstige generaties ligt er dus een belangrijke taak om de bestaande steden op een verantwoordelijke manier te intensiveren.

Ontwerpen met water

Water is in toenemende mate bepalende factor in de gebouwde omgeving. In Nederland zijn water, stedenbouw en architectuur van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bouwen in, op, of in de buurt van water is dan ook een vanzelfsprekendheid. In een tijdperk van zeespiegelstijging en toenemende regenval, wordt ontwerpen mét water – in plaats van tégen – wereldwijd een nieuw dominant ontwerpthema.

Groen en water in de verdichte stad

De stad is een gelaagd systeem dat bestaat uit ruimtelijke componenten zoals morfologie, infrastructuur, structuren van groen en water, naast sociaal-economische lagen zoals bevolkingsopbouw, inkomens- en opleidingsniveau en eigendomsverhoudingen. Juist in een dicht bebouwde omgeving is voor de ruimtelijke lagen een sleutelrol voor water en groen weggelegd, op alle schaalniveaus van de omgeving.

Top down en bottom up

In Nederland zijn 1 miljoen nieuwe woningen nodig tot 2050, vooral in de Randstad. Dat betekent ca. 45 miljoen m2 toevoeging aan de voorraad in korte tijd. En dat is een voorzichtige schatting. Het overgrote deel van deze productie moet plaatsvinden binnen de grenzen van de bestaande stad om het open land te bewaren (voor belangrijke andere functies dan wonen). Dit is een grote en complexe opgave die vraagt om sterke regie van bovenaf (overheid), beleid met visie. In de al volle stad kunnen we echter niet heen om de deelneming van lokale belanghebbenden. De ontwikkelingen moeten daarom gericht zijn op een top down als een bottom up -aanpak.

ONS WERKGEBIED

Wij zijn gespecialiseerd in intelligente stedelijke verdichting met projecten die functioneel gemengd zijn. Op complexe locaties in de dichtbebouwde stad, waar we rekening moeten houden met bestaande situaties, bewonersparticipatie, openbare ruimte, duurzaamheid, circulariteit, infrastructuur en bestaande gebouwen. Compact bouwen en slim ruimtegebruik biedt kansen voor het creëren van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Op de juiste manier aangepakt versterkt het de vitaliteit en leefbaarheid van de stad en wordt het kostbare landschap gespaart. De belangrijkste oplossingen liggen volgens ons in het overgangsgebied stedenbouw – architectuur. Ons bureau heeft een ruime ervaring op beide schaalgebieden. We zijn bovendien pionier op het gebied van sociale, maatschappelijke en economische duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Onderzoek ligt aan de basis van alles wat wij doen. We denken graag vooruit: hoe maken we de gebouwde omgeving toekomstbestendig en daarmee waardevol? Deze onderzoekende instelling betekent ook dat onze plannen altijd locatie specifiek zijn. In het kort

 • We helpen extra waarde te creëren door gebouwen flexibel en toekomstgericht te ontwerpen zodat de marktwaarde groot blijft, ook als de vraag verandert.
 • We zorgen ervoor dat een project in de buurt echt landt, er onderdeel van wordt.
 • We nemen de tijd om wensen en visies te begrijpen en maken ze realiteit.

En ja, we houden van innovatieve oplossingen, zijn multidisciplinair en kunnen vaak meer realiseren voor hetzelfde geld…de opdrachtgever krijgt altijd meer dan verwacht.

FUTURE FOCUS

Gezond stedelijk leven is een actueel thema nu steden in toenemende mate verdichten. Dan gaat het niet alleen over schone lucht, groen, klimaatadaptatie en afstappen van fossiele brandstoffen, maar ook over ‘zachte’ waarden zoals sociale verbinding en ontmoeting. Want gezondheid hangt sterk samen met sociale interactie, hoe mensen zich verhouden tot anderen. Een goede gebieds- en projectontwikkeling kan dit versterken en de leefkwaliteit van een buurt vergroten. Verdichten helpt daarbij, want het toevoegen van woningen in bestaande wijken zorgt ervoor dat buurten vitaler en leefbaarder worden. Met meer voorzieningen, scholen, winkels en groen. Ingrediënten voor een gezond stedelijk leven zijn volgens ons:

 • gemengde buurten
 • variatie in huur en gemengde functies in gebouwen
 • mogelijkheid om een wooncarrière te maken
 • levendig straatleven op plintniveau
 • voldoende plekken om elkaar te ontmoeten
 • faciliteiten voor jong én oud; voor verbinding en samenhorigheid, maar ook voor het bestrijden van eenzaamheid.
 • actieve bewoners die het sociale weefsel in stand houden
 • veel groen en mogelijkheden om naar buiten te gaan en te bewegen.
 • gebieds- en projectontwikkeling mét de buurt. Niet als de plannen er al liggen, maar in een vroeg stadium. Dat verbetert de plannen en zorgt voor draagvlak.

Tangram heeft een holistische kijk op de gebouwde omgeving. We kijken naar het geheel, naar alle parameters die een plek tot een succes maken. Een gebouw is een cruciaal onderdeel van een leefbaar stedelijk klimaat. Het kan een plek maken of breken. Vanaf het begin van een ontwikkeling zetten we in op kwaliteit, flexibiliteit en gedeelde wensen. Wie brede duurzaamheid nastreeft kijkt niet alleen naar economisch rendement, klimaatbestendigheid en energiebesparing. Voor Tangram betekent het ook dat een gebouw en zijn omgeving gezond, aanpasbaar en ‘mooi’ moeten zijn. ‘Mooi’ in de breedste zin van het woord, want duurzaam is ook datgene waarvan wij houden. Een aantrekkelijke omgeving levert waardering op, het maakt dat mensen zich prettig voelen. Een plek wordt zo een thuis. Dat zorgt niet alleen voor collectieve identiteit, zo’n geliefde plek of gebouw gaat ook langere mee. De investering betaalt zich terug en creëert over een langere periode waarde.

Rhapsody in West
Rhapsody in West

OPDRACHTGEVERS