LocatiE

Amsterdam IJburg

 
OMSCHRIJVING

161 woningen waarvan 24 toegankelijk voor gehandicapten, 2000 m2 commerciële ruimte, parkeergarage. 

19 wooneenheden voor (deels hulpbehoevende) ouderen, met een medisch centrum, ontmoetingsruimte, een centrale keuken en zorgverlening. 

opdrachtgever

Waterstad 3

 
oplevering

2006

 

STEDELIJK DORP OP IJBURG

 

Blok 29 is een compact blok op het Haveneiland West waarin wonen, werken en recreëren sterk met elkaar zijn vervlochten. Tweederde van de woningen was bestemd als ‘grondgebonden’. Een stevige opdracht, want de dichtheid op IJburg is bijna het viervoudige van de gemiddelde Vinex-locatie waar deze typologie te vinden is.

Met Blok 29 is gezocht naar een maximale mix van doelgroepen, wooncategorieën en hoog- en laagbouw. Huur en koop en zelfs zorg ( psycho-geriatrie) zijn weloverwogen door elkaar heen georganiseerd. Met een uitgekiende mix van nieuwe woningtypen is dat doel bereikt, terwijl tegelijkertijd groene buitenruimten zijn ontstaan van hoge kwaliteit.

Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de mogelijkheid van winkels en horeca aan de IJburglaan. De gehele strook is inmiddels verkleurd van wonen naar bedrijvigheid. Unieke voorziening zijn de twee collectieve ruimten voor het gehele blok, geplaatst boven de stedelijke poorten.

Deze zijn bedoeld voor onderlinge kinderopvang en een ruime voorziening voor werken bij huis, in plaats van in huis.

Met de bijzondere verkaveling – een matrix met verschillende maaswijdten – ontstaan verschillende woonmilieus. Aan de hoofdontsluitingsweg van IJburg wordt grootstedelijk gewoond,  binnen het blok heerst de sfeer van een beschutte binnenwereld met pleinen, ‘hoven en suite’ en stedelijke buitenkamers. Sommige woningen hebben een tweezijdige ontsluiting in split level, met de mogelijkheid van kleinschalige bedrijvigheid aan huis.

Van buitenaf manifesteert Blok 29 zich als compact geheel, grotendeels gemetseld in vlakke gevels met grote stedelijke poorten en smalle doorsteken. De gevels aan het binnenterrein tonen juist een grote mate van plasticiteit en openheid. Op deze manier worden de overgangszones tussen openbaar en privé stapsgewijs vorm gegeven. Door het toepassen van verschillende typologieën – woonwerkwoningen, bedrijfsruimten en appartementen – ontstaat een verrassende leefomgeving.